نحوه استفاده از بیلان انرژی در تخمین میزان تبخیر

برای شما اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از بیلان انرژی در تخمین میزان تبخیر آماده کرده ام مطالعه فرمایید

    · • • • • • • • ° ° • نحوه استفاده از بیلان انرژی در تخمین میزان تبخیر   نحوه استفاده از بیلان انرژی در تخمین میزان تبخیر نحوه استفاده از بیلان انرژی در تخمین میزان تبخیر

نحوه استفاده از بیلان انرژی در تخمین میزان تبخیر

نحوه استفاده از بیلان انرژی در تخمین میزان تبخیر

نحوه-استفاده-از-بیلان-انرژی-در-تخمین-میزان-تبخیرتلفات آب ناشی از تبخیر معمولاً یکی از بزرگ ترین مؤلفه هاي بیلان آبی دریاچه ها است و بـا وجـود اهمیـت بـسیار زیاد، تبخیر به ندرت توسط روش هاي دقیق مورد تخمین قرار گرفته است که علـت اصـلی ایـن مطلـب را میتوان در سرمایه گذاري مورد توجه براي تهیه دستگاه ها و نیروي کاري متخصص ایـن امـر جـستجو نمـود. تخمین تبخیر با استفاده از روش بیلان انرژي یکی از دقیق ترین روش ها به منظور پایش طـولانی مـدت و پیوسته میزان تبخیر است و با توجه به بهبود و پیشرفت در زمینـه دسـتگاه هـا و حـس گرهـاي انـدازه گیـري دقیـق در سالهاي اخیر در بسیاري از نقاط دنیا تحقیقات گسترده و طولانی مدتی به منظور درك بیلان انرژي منابع آبـی تـدارك دیده شده است.

فهرست مطالب عبارت اند از:
1-مقدمه
2- معادله کلی بیلان انرژی
3-نسبت بوون و محاسبه انرژی انتقالی
4- انرژی صرف شده برای تبخیر
5- مقدار انرژی خورشیدی و تشعشع خورشیدی
6- میزان انرژی خالص جذب شده
7- معادله میزان تبخیر
دانلود فایل

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : عمران
  • تگ : بیلان,تبخیر,محاسبه,مدیریت,منابع,آب,انرژی

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید