ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره/ ساخت برای سفارش

برای شما اطلاعاتی در مورد ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره/ ساخت برای سفارش آماده کرده ام مطالعه فرمایید

    · • • • • • • • ° ° • ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره ساخت برای سفارش   ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره ساخت برای سفارش ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره ساخت برای سفارش

ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره/ ساخت برای سفارش

ترجمه مقاله آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره/ ساخت برای سفارش

ترجمه-مقاله-آنالیز-صف-روی-یک-سیستم-تک-ایستگاهی-با-ساخت-برای-ذخیره-ساخت-برای-سفارشعنوان مقاله
Queueing analysis on a single-station make-to-stock/make-to-order
inventory-production system
آنالیز صف روی یک سیستم تک ایستگاهی با ساخت برای ذخیره/ ساخت برای سفارش

فایل اصلی مقاله به زبان انگلیسی-14 صفحه
فایل ترجمه مقاله-19 صفحه
فایل پیشنهاد جهت بهبود- 1 صفحه
فایل عنوان مقاله

دانلود فایل

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : صنایع
  • تگ : آنالیز ,صف, ایستگاهی,سیستم ,ساخت , ذخیره, سفارش,سیستم تک ایستگاهی,آنالیز صف,Queueing, analysis,single,station, make,to,stock,make,to,order

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید